Handelsbetingelser

Velkommen til DesignAuktion! DesignAuktion er en abonnementsbaseret online platform for auktioner mellem købere og sælgere, uden fordyrende og forsinkende mellemled. DesignAuktions fokus er designgenstande inden for kategorierne møbler, lamper og keramik.

Nedenstående handelsbetingelser udgør DesignAuktions vilkår for køb og salg på designauktion.dk og er gældende fra 1. januar 2019. DesignAuktion kan til enhver tid ændre handelsbetingelserne. Det er gratis at oprette sig som bruger på DesignAuktion, men det er en betingelse, at man har læst og accepteret handelsbetingelserne.

Oprettelse af brugerprofil

For at få adgang til at købe og sælge varer på designauktion.dk skal du oprette en brugerprofil og læse og bekræfte vores handelsbetingelser og fortrolighedspolitik. Du skal være minimum 18 år for at oprette en konto på designauktion.dk.

Ønsker du at sælge varer på DesignAuktion, skal du verificere din identitet over for DesignAuktion, således at DesignAuktion ved forespørgsler fra politiet og øvrige myndigheder kan dokumentere, hvem der benytter platformen til salg. Du kan gøre dette ved at vise os eller på designauktion.dk at uploade en kopi af dit kørekort eller pas. Sælger du som virksomhed, skal du yderligere registrere dit CVR-nummer.

Du kan endvidere blive bedt om at oplyse dine kreditkortinformationer, hvis dine aktiviteter på designauktion.dk kræver abonnement.

Vedligeholdelse af brugerprofil

Som bruger på DesignAuktion er det vigtigt og dit eget ansvar at sikre, at informationerne på din brugerprofil er korrekte og fyldestgørende, fx at din email, adresse og kreditkortinformationer er korrekte. Du kan altid lave rettelser under Stamdata og Virksomhed (sidstnævnte er kun relevant for erhvervsdrivende). Læs mere om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger i vores fortrolighedspolitik.

Kriterier og varebeskrivelse

DesignAuktion formidler kun salg af lovlige varer af høj kvalitet. Ved oprettelse af en auktion skal sælger angive alle relevante oplysninger om varen og uploade vellignende billeder af varen. Har varen defekter eller mangler, skal disse klart fremgå af billederne. Gentagne tilfælde af mangelfulde billeder eller forkert beskrivelse kan medføre udelukkelse fra DesignAuktion.

Når sælger er tilfreds med de angivne oplysninger og de uploadede billeder, sender sælger auktionen til aktivering. DesignAuktion kvalitetssikrer og aktiverer efterfølgende auktionerne. Designauktion kvalitetssikrer kun auktioner via stikprøver og kan på ingen måde gøres ansvarlig for fejlbeskrivelser eller mangelfulde eller misvisende billeder. Det er sælgers ansvar, at oplysninger og billeder af varen er retvisende og fyldestgørende, men vi forbeholder os retten til at redigere i beskrivelsen, hvis vi vurderer, at den rummer unøjagtigheder eller uklarheder.

Fører kvalitetssikringen af auktionen til aktivering, bliver auktionen offentliggjort. Aktiveres auktionen ikke, orienteres sælger med angivelse af årsagen og med specificering af de identificerede fejl eller mangler. Efter at have rettet til i henhold til de modtagne anvisninger kan auktionen igen sendes til aktivering. Når auktionen er aktiveret, bliver den offentliggjort på designauktion.dk.

Auktionerne på designauktion.dk afsluttes hver tirsdag aften fra kl. 19. En auktion afsluttes den førstkommende tirsdag, dog tidligst 7 kalenderdage efter offentliggørelse af auktionen.

Ejendomsret

Sælger indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over de varer, der udbydes på auktion på designauktion.dk, og for at disse er frie og ubehæftede. Sælger kan kun oprette auktioner i eget navn.

Bud, mindstepris og aftaleindgåelse

Bud er synlige, men sælger og budgiver er under en auktion begge anonyme. Alle bud er forpligtende. Udbudte varer kan have en af sælger fastsat mindstepris. Mindsteprisen vil ikke være direkte synlig for andre brugere på DesignAuktion. Første bud for alle auktioner er altid 100 kr. Har sælger sat en mindstepris, vil buddene i budhistorikken være markeret med rød skrift, indtil mindsteprisen er nået. Herefter vil buddene blive markeret med sort skrift. Det vil på den måde være gennemskueligt for budgivere, om mindsteprisen er nået eller ej.

Ved opnåelse af hammerslag modtager budgiver en email med bekræftelse af hammerslaget, og en bindende aftale mellem køber og sælger anses hermed for indgået.

Sælger må ikke byde på egne varer. DesignAuktion forbeholder sig retten til at slette bud, hvis det vurderes, at budgivningen ikke er i overensstemmelse med DesignAuktions retningslinjer.

Afhentning og levering

Efter hammerslag modtager sælger en email med købers kontaktoplysninger. Sælger skal herefter kontakte køber inden for 3 dage og aftale afhentning eller levering samt praktiske forhold i forhold til betaling.

Købers og sælgers ansvar

Alle handler sker direkte mellem sælger og køber. DesignAuktion er ikke medpart i handlerne og kan ikke gøres ansvarlig i nogen henseende. DesignAuktion er ikke ansvarlig i relation til sælgers vilkår. Alle handler er desuden underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning.

DesignAuktion fører ikke fysisk kontrol med de varer, der oprettes på auktion, men gennemser og kvalitetssikrer udelukkende varebeskrivelser og billeder. DesignAuktion kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl i en sælgers varebeskrivelse, ligesom DesignAuktion ikke er ansvarlig for varens lovlighed, kvalitet, funktionsdygtighed eller andet, herunder eventuelle følgeskader, som brug af varen måtte medføre. Dette påhviler udelukkende sælger, og konflikter skal løses direkte mellem sælger og køber.

DesignAuktion fører heller ikke kontrol med betaling eller levering af købte varer. Aftale om betaling og levering indgås direkte mellem sælger og køber, og DesignAuktion har ingen medpart i, eller ansvar for, sådanne aftaler.

DesignAuktion kan således aldrig gøres ansvarlig eller pålægges at indtræde i en brugers forpligtelser, hvis en bruger ikke efterlever sin aftale med en anden bruger.

Afbrydelse af en auktion og tekniske forbehold

Er en auktion i gang, og er varenummeret vist på internettet, kan varen ikke trækkes tilbage fra auktionen. DesignAuktion forbeholder sig dog ret til at tage en vare af auktionen, forlænge auktionen, eller lade den gå om, hvis DesignAuktion vurderer, at det er hensigtsmæssigt, fx pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold, velbegrundet tvivl om ejendomsretten eller andet. DesignAuktion er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer, herunder problemer relateret til internettet, heller ikke hvis det skyldes DesignAuktions it-infrastruktur. Budgivere og sælgere kan ikke rejse noget krav mod DesignAuktion som følge heraf.

Klager og svig

Ønsker du at klage over en auktion på designauktion.dk, kan du gøre det ved at skrive til vores kundeservice på support@designauktion.dk.

Klager over købte varer skal ske direkte til sælger.

Ved øvrige klager, mistanke om salg af kopi- og hælervarer og anden svig bedes du skrive til vores kundeservice på support@designauktion.dk. DesignAuktion samarbejder med politiet og øvrige relevante myndigheder og udleverer kundeoplysninger til politiet i det omfang, det vurderes at være nødvendigt for at assistere politiet i deres efterforskningsmæssige arbejde.

Lovvalg og tvister

Medmindre andet følger af lovgivning, der ikke kan fraviges ved aftale, er tvister mellem DesignAuktion og DesignAuktions brugere undergivet dansk ret og afgøres ved Københavns Byret efter retsplejelovens regler, herunder reglerne om appel. I sager om forbrugeraftaler gælder retsplejelovens værnetingsregler.

Ændring af vilkår

DesignAuktion forbeholder sig ret til til enhver tid at udarbejde tillæg og ændringer til handelsbetingelserne. Brugere vil få besked om ændringer ved førstkommende login på designauktion.dk, hvor de vil blive bedt om at acceptere ændringerne, før de fortsætter.